ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง