ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560