คณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Management Learning:DHML) ครั้งที่ 3