ผู้บริหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร " ทักษะการสร้างทีมงาน (Team Building)ของบุคลากร ศอ.บต."โดยมี ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ให้เกียรติเป็นวิทยากร การนี้ อาจารย์สุนทร ปราบ