ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2560 ทั้งศึกษาต่อ/อบรมระยะสั้น ในประเทศและต่างประเทศครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแผนพัฒนาอาจารย์ให้ตอบสนองกับ Service Plan