อาจารย์กรกช เพทาย อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เวชกรระดับต้น(EMT-B Trang รุ่นที่3)