อาจารย์ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed Methods Research)