บุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเรื่องการจัดทำคู่มือและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน