เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับแผนบริการสุขภาพ ของเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข" ระยะที่ 2