เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศงานบูรณาการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560