ดร.บุบผา รักษานาม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนก