ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ภาคสนามสำหรับผู้สาธิตภาคปฏิบัติและอาจารย์นิเทศ การนี้ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ กล่าวต้อนรับในครั้งนี้ด้วย