ประชุมกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 12 ธันวาคม 2556