คณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน