เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ (หลักสูตรกลาง)