ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง โดยอาจารย์สาลี อินทร์เจริญ วิทยาจารย์ชำนาญการ และอาจารย์สุภาวรรณ ทองเจิม นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตรัง ออกติดตามโดยการเดินสำรวจโรงงาน (Walk