ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและคณะกรรมการตรวจประเมินระบบการอนุรักษ์พลังงาน