อาจารย์ณัฐกฤตา ธีรพิชชญกุล นำนักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะและทำกิจกรรมจิตสาธารณะ