เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยมี ร.ต.อ.สุรเดช พรหมอุบล รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 จังหวัดตรัง และข้าราชการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ