คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง