ปรัชญา-วิสัยทัศน-พันธกิจ วิทยาลัย

| ปรัชญาของวิทยาลัย

วิทยาลัยที่เน้นชุมชน สร้างคนคุณธรรม น าภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ

| วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชน

| พันธกิจของวิทยาลัย

1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีอัตลักษณ์โดดเด่นตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
2) สร้างผลงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ระบบสุขภาพ และแก้ปัญหาสาธารณสุข
3) บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ชี้แนะ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคม
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) บริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานให้มีคุณภาพ