สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ณ วสส.ยะลา วันที่ 14 ธันวาคม 2556