ร่วมประชุมและออกร้านแสดงนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ครั้งที่ 1 " ทิศทางการพัฒนาแพทย์แผนไทยในทศวรรษหน้า" ณ อาคารประชุมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 19 ธันวาคม 2556