แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2560