ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในกาจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง