ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ด้านการจัดการเรียนการสอน