คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดโครงการสำรวจสถานที่ทำงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพลอกใบจาก ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านในลุ่ม ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จั