ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตังได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบูรณาการพัฒนาการดำเนินงานของอำเภอกันตัง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ป