ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา:สัมมนาวิชาการ เวทีวิชาการ วสส.ตรัง ครั้งที่ 4