ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องพัฒนาการและทักษะชีวิต วัยรุ่นในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ Stop Teen Mom สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง