เข้าร่วมการประชุมร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสื่ยงทางสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ