เข้าปรึกษาหารือกับนางอาภรณ์ แสงแก้ว กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชนในการฝึกปฎิบัติงานภาคสนามของ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และความร่วมมือในการพัฒนาสาธารณสุขร่วมกันในอนาคต