เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางเครือข่าย วิทยาลัยพยาบาลและ วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (Sc-Net)