ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการร่วมติดตามโครงการขับเคลื่อนหมออนามัย : พัฒนาเครือข่ายทางปัญญาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน (บุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเรื้อรัง) ของพื้นที่ดำเนินการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข