เลี้ยงต้อนรับ Ms. Andrea Guytingo นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Public Health, University of Michigan ฝึกงานเเละทำวิจัยด้านอาชีวอนามัยเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และเลี้ยงรับรอง ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ