ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560