อาจารย์จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตรากำลังที่เหมาะสมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง