อาจารย์จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจั