ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการผลิตและจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราช