ชมรมเสียงสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้ดำเนินโครงการสื่อสารสุขภาพชุมชน "ดูแลช่องปากได้ ใช้ยาสามัญประจำบ้านเป็น"