ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการดำเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รุ่นที่ 2 โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธาน การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผ