คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาการด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย) ประจำปีงบประมาณ 2560