คณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและว