ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัย และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 3