เลี้ยงรับรอง ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ และคณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์