เลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการดำเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รุ่นที่ 2