ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 เพื่อเป็นการชี้แจงครูพี่เลี้ยงในแต่ละแหล่งฝึก พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และรับฟังแนวทาง ในการฝึกประสบการณ์