ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการ "มหกรรมคุณภาพการพยาบาล ปี 2560 จังหวัดกระบี่"