ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัย และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 3rd Academic Seminar: Innovation, Research and English Attain to ASEAN