ให้กำลังบุคลากรและนักศึกษาในการร่วมการทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัยสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย